top of page
Abair seachdain airson naidheachan

Air Dimàirt (1mh Òg 2021)  fhuair Alasdair Allan BPA taic thar-phàrtaidh airson gluasad ag iarraidh air a' Phàrlamaid aithneachadh gu bheil Staing na Gàidhlig ann agus gu bheil feum ar taic airson suidheachadh na Coimhearsnachdan de Ghàidheil bho Thùs a leasachadh.

On Tuesday (1st June 2021) Alasdair Allan, MSP, secured cross party support for his parliamentary motion that the Gaelic Crisis in the Vernacular Community should be recognised and that support should be given to alleviate the situation. [Click image]

samhla.JPG

Air Diardaoin (3mh Òg 2021) Dh' fhoillsich Gaseat Steòrnabhagh aithris Duilleag Aghaidh, leis an tìotail, 'Bòrd na Gàidhlig say they will engage'. Seo ceangal ris am freagairt againne. 

gaseat2.JPG

On Thursday (3rd June 2021) The Stornoway Gazette published a front page article headlined 'Bòrd na Gàidhlig say they will engage'. Here is a link to our social media response.

Cuideachd air Diardaoin (3mh Òg 2021) bha aithris aig Murray MacLeòid anns an Scotsman: Tha Murray MacLeòid ag ràdh gu bheil feum air slighe ùr dha leasachadh a’ chànain. Gabhaidh a leughadh tron Bheurla cuideachd aig a' cheangal gu deas.

scotsman_edited.jpg

Also on Thursday (3rd June 2021) Murray MacLeod wrote in the Scotsman: Murray MacLeod argues that it's time for a new direction on Gaelic development. It can be read by clicking the image to the right. There are both Gaelic and English versions. 

Air Dihaoine (4mh Òg 2021) Dh' fhoillsich West Highland Free Press aithris le Keith MacKenzie: Campaign Groups say Gaels are excluded from Language Policies'. Air a sgaoileadh aig a' cheangal le cead. 

On Friday 4th June, West Highland Free Press editor Keith MacKenzie reported: Campaign Groups say Gaels are excluded from Language Policies'. Article shared with permission. Click right. 

whfp_edited.jpg
strip an la.JPG
Diluain an 1mh là den t-Ògmhios, 2021   Monday, 1st of June 2021

Agallamh air BBC An Là le Jane NicLeòid bhon bhuidheann: a' beachdachadh air cùisean a thaobh cho truagh sa tha na freagairtean a th' air a thighinn air ais bhon Riaghaltais thuige seo a thaobh Staing na Gàidhlig. 

 

Lorgaidh sibh e 10 mionaid air adhairt dhan phrògram.

Jane MacLeod from Guth nan Siarach, speaks with Alasdair MacLeòid on BBC An Là, about the poor Government response the Gaelic Crisis in the Vernacular ' communities.

Click the Image above to access the interview at the 10 minute mark. 

maidne%202_edited.jpg
mish.JPG
Dimàirt, an 2na là den t-Ògmhios, 2021   Tuesday, 1st of June 2021

Agallamh eile le Jane NicLeòid, ach air prògram Aithris na Maidne, air BBC Rèidio nan Gàidheil.

Lorgaidh sibh e 1mu dà fhicheadh mionaid air adhairt dhan phrògram.

Another interview with Jane on BBC Radio's Aithris na Maidne, 40 minutes in.

Taing do Mhisneachd airson an guailnean a chur ri seo. Thathas a' bruidhinn air càirdeas eadar Gàidheil air fad. 

 

Ceangal gu h-iosal.

AITHRIS: Dlùth-phàirteachas agus co-bhuannachd eadar luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus luchd-labhairt bho thùs

Our thanks to Misneachd Alba for their unflagging support. Their statement on Solidarity between Gaels is linked below

STATEMENT: Solidarity and mutual interest of Gaelic learners and Gaelic native speakers

Press Release: 01.06.21
Guth nan Siarach response to Government claims in The Herald article of Monday 31.05.21

"Guth nan Siarach would like it to be noted that we have criticised Government, not the SNP, for its failure to mitigate Civil Service and academic over-reach and mismanagement of Vernacular Gaelic, a failure which prior to June 2020 could have been put down to lack of oversight but since publication of The Gaelic Crisis in the Vernacular Community (Ó Giollagáin et al, 2020), can only be ascribed to intentional minoritisation of Hebridean Gaels."

Press Release: 31.05.21
Update on Success of Open Letter to Cabinet Secretary
on the  'Organise' Platform 
3.JPG
venacular.JPG

Sign Guth nan Siarach's

to Cabinet Secretary for Education & Skills, Shirley-Anne Somerville, MSP

Essential Reading

Alasdair Allan MSP
& Liam A. Crouse 
December 2020
Community Conversations on the Future of the Gaelic Language within the Vernacular Community
bottom of page