Press Release: 31.05.21 
Update on Success of Open Letter to Cabinet Secretary
on the  'Organise' Platform 
Maggie Smith interviews Gaelic activist, Calum Fraser, from Lewis 
Thanks to Island Voices for facilitating and hosting the 'Stòras Beò' recording.
calum.JPG

Magaidh: "A bheil thu a’ faireachdainn gu bheil cùisean rudeigin nas dòchasaich’ a-nise seach gu bheileas a’ bruidhinn air leasachadh agus gun deach fios a thoirt do dhaoine gu bheil an cànan gu dearbh ann an cunnart?"

Calum: "Cha chan mi fhathast gu bheil sinn ann an suidheachadh nas fhèarr. ’S e rud math a th’ ann gu bheil sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn ach cha dèan bruidhinn mu dheidhinn piseach air a’ chùis idir. Agus feumaidh sinn taic airson sin. Feumaidh sinn an riaghaltas a ghluasad gu gnìomh air choreigin agus saoilidh mi gu bheil sinn feumach air tòrr a bharrachd smachd thairis air a’ chànan agus a’ chultar againn fhìn.

" 'Eil fhios agad, tha do chànan, agus do chultar agus do fèin-aithne, tha na rudan a tha sin, tha iad uile co-cheangailt’ …Bha mi a’ smaoineachadh an latha eile, nuair a bha mi air a’ mhòintich, mura an robh mi eòlach air a’ bhriathrachas, chanadh tu gur e dìreach gur e fàsach a th’ ann. Ach nuair a tha thu eòlach, tha thu a’ faicinn feartan agus rudan air a bheil ainmean as a’ Ghàidhlig nach eil as a’ Bheurla. Agus le sin, tha an saoghal mu thimcheall ort a’ tighinn beò cha mhòr agus chan e fàsach a th’ ann. Agus dhomh-sa dheth co-dhiù, ’s e sin as coireach gu bheil mise a’ faireachdainn gu bheil e cho cudromach."

Airson na h-agallamh air fad a chluinntinn agus a leughadh brùth gu h-ìosal:

BBC Alba An Là - Interview 
 
Christine MacLeod of Guth nan Siarach speaks with reporter Alasdair MacLeòid
Press Release 2 - 21st March 2021
 
Guth nan Siarach Press Release in response to Bòrd na Gàidhlig Press Statement with regard to support for the Vernacular Community on the 18th of March 2021.
Press Conference Microphones
Press Release 1 - 21st March 2021
 
Guth nan Siarach Launch and Press Release
Press Conference Microphones
An 11mh den Lunasdal 2020 - Blog
 
Blog bho Magaidh Nic a' Ghobainn air 'Staing na Gàidhlig.
Magaidh 2.JPG
An 14mh den t-Iuchar 2020 - Blog
 
Blog bho Magaidh Nic a' Ghobainn air 'Staing na Gàidhlig.
Magaidh 1.JPG
9th July 2020 - Bellacaledonia Article
 
Jane NicLeoid writing on 'The Gaelic Crisis in the Vernacular Community' in Bellacaledonia.
Bella Caledonia.JPG